Praca w Łodzi. Możesz zostać ławnikiem! Jakie są kryteria? [SZCZEGÓŁY]

Chcesz poczuć się jak na amerykańskiej ławie przysięgłych w filmie „Dwunastu gniewnych ludzi”? Masz czystą kartotekę i trochę wolnego czasu? Możesz zostać jednym z 239 ławników.

Zostań ławnikiem!
Zostań ławnikiem!, fot. envato elements

1 czerwca rozpoczął się nabór kandydatów na ławników na lata 2024–2027. To niezawodowi członkowie sądu – osoby z zewnątrz, które pod przewodnictwem sędziego biorą udział w postępowaniach, wspólnie orzekają w sprawach cywilnych i karnych. Rolą ławnika jest zapewnienie, że wyrok nie jest jedynie zgodny z literą prawa, ale także sprawiedliwy w odbiorze opinii publicznej.

Ławnikiem może zostać osoba, która:

 • w dniu wyborów ma ukończone 30 lat, ale nie obchodziła jeszcze 70. urodzin,
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Łodzi od co najmniej od roku,
 • posiada obywatelstwo polskie, 
 • ma nieskazitelny charakter i korzysta z pełni praw publicznych i cywilnych, 
 • jest zdolna do pełnienia obowiązków ławnika ze względu na stan zdrowia.

Od kandydatów zgłaszających się do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy dodatkowo wymaga się znajomości spraw pracowniczych. W tym przypadku najczęściej zgłaszają się osoby, które działają w związkach zawodowych lub pracują w dziale kadr i płac.

Ławnikiem nie mogą zostać:

 • duchowni, adwokaci, 
 • radcy prawni oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy,
 • osoby zatrudnione w sądach i prokuraturach, 
 • funkcjonariusze policji, służby więziennej lub osoby, które ścigają przestępstwa i wykroczenia (np. strażnicy miejscy, pracownicy służby celnej, inspektorzy kontroli skarbowej);
 • żołnierze w czynnej służbie;
 • radni gminy, powiatu i województwa. 

Jak wygląda praca ławnika?

Ławników wybiera się na czteroletnie kadencje. Biorą oni udział w maksymalnie 12 sprawach rocznie (istnieje możliwość zwiększenia tej liczby, ale tylko z określonych, ważnych przyczyn). 

Sąd informuje o rozprawach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem – nie tylko ławnika, ale i jego pracodawcę. Ten drugi ma obowiązek zwolnić osobę biorącą udział w rozprawie z obowiązków służbowych na czas jej trwania. Za dzień pełnienia obowiązków ławnika przyznawana jest rekompensata – ok. 140 zł. Ławnikowi przysługuje także ryczałt na pokrycie kosztów wykonywania obowiązków. 

Nabór kandydatur będzie trwał przez cały czerwiec. By zgłosić swoją kandydaturę, trzeba zdobyć poparcie co najmniej 50 osób z Łodzi.

Kandydata mogą zgłosić także związki zawodowe, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, z wyłączeniem partii politycznych. Tych, którzy już kiedyś pełnili tę funkcję, może rekomendować prezes sądu w którym byli ławnikami.

Co jeszcze dobrze wiedzieć?

Kartę zgłoszeniową kandydata na ławnika wraz z załącznikami (potrzebne będą m.in. dwa zdjęcia, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji sędziego społecznego, oświadczenie o pełni władzy rodzicielskiej) należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2023 r. do Biura Aktywności Miejskiej UMŁ (Łódź ul. Tuwima 10, I piętro, pok. 115). Tam też można uzyskać wszelkie informacje związane z przyjmowaniem zgłoszeń (pod numerami telefonów: 42 638 46 01, 42 638 46 41, 42 638 46 10, 42 638 46 99).

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy zamieszczone są na stronie: https://uml.lodz.pl/decydujemy/dzialamy/fabryka-aktywnosci-miejskiej/lawnicy/

ZOBACZ TAKŻE