ZWiK Łódź bada czystość łódzkiej deszczówki. Próbki pobiera z kanałów 14 rzek

Wiosenne opady deszczu umożliwiają kontrolowanie jakości deszczówki spływającej z miasta do łódzkich rzek. Pobory próbek do badań laboratoryjnych wykonuje się tylko podczas występowania opadów – pracownicy ZWIK Łódź przeprowadzają je na wylotach kanałów deszczowych do 14. łódzkich rzeczek.

fot. ZWiK Łódź
Zbiór próbek deszczówki odbywa się tylko podczas opadów

Przy okazji sprawdzają, czy ktoś nielegalnie odprowadza miejskimi kolektorami deszczowymi ścieków bytowych lub przemysłowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem spływająca z ulic i dachów budynków deszczówka musi mieć określone parametry czystości. Zanim przez kanały deszczowe trafi do rzek podlega wstępnemu oczyszczeniu – przepływa bowiem przez osadniki wpustów ulicznych, podczyszczalnie i separatory. Ich zadaniem jest wychwytywanie z wód opadowych lub roztopowych piasku, zawiesin i substancji ropopochodnych. System podczyszczania deszczówki ma zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne łódzkich rzeczek.

Próbki do badań laboratoryjnych pochodzą z 210 wylotów kanałów deszczowych do rzek. Na wszystkie z nich wydane są specjalne pozwolenia wodnoprawne. Najwięcej punktów poboru próbek usytuowano na rzekach: Olechówce – 20,  Sokołówce – 17 i na Łódce – 12. ZWIK Łódź kontroluje jakość deszczówki na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi.

W pobranych próbkach badany jest poziom zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych. Wyniki badań trafiają do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Urzędu Miasta Łodzi. W przypadku wykrycia przekroczenia norm jakości wszczynane są poszukiwania źródła zanieczyszczeń. W ciągu ostatnich lat miał miejsce tylko jeden przypadek przekroczenia dopuszczalnych norm czystości deszczówki spływającej do rzek. W roku 2020 wykryto nielegalny zrzut ścieków ropopochodnych przez kanał deszczowy do rzeki Ner.

ZOBACZ TAKŻE