Zmiany w Łódzkim Budżecie Obywatelskim. Zapoznaj się z projektem uchwały i zgłoś własne pomysły!

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 2 lutego 2023 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w sali warsztatowej Biura Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10. Konsultacje trwają do 13 lutego 2023 r.

Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 2 lutego 2023 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w sali warsztatowej Biura Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10, fot. ŁÓDŹ.PL

Uczestnicy spotkania będą mogli składać propozycje zmian w projekcie Uchwały i sposobie funkcjonowania Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Dostępny będzie również formularz konsultacyjny (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

O konieczności i formie realizacji budżetów obywatelskich w Polsce decydują zapisy Ustawy o Samorządzie Gminnym. To dokument określający szerokie ramy procesów współdecydowania nakładający obowiązek realizacji budżetów obywatelskich przez miasta działające na prawach powiatu. O formie poszczególnych etapów budżetu obywatelskiego, dopuszczalnych projektach, sposobie analizy, formule głosowania i innych kwestiach decyduje Uchwała przyjęta przez łódzką Radę Miejską.

Uchwała - co zawiera?

W uchwale znajdują się zapisy regulujące proces składania projektów, ich opiniowania i wyboru w drodze głosowania - to ogólne wytyczne, określające kształt i procedurę budżetu obywatelskiego. O ich szczegółowych aspektach, takich jak harmonogram, miejsca składania projektów i oddawania głosów, decyduje przyjmowane co roku zarządzenie Prezydent Miasta Łodzi.

Każdego roku Zespół ds. ŁBO weryfikuje uchwałę dotyczącą ŁBO pod kątem efektywności i skuteczności w realizacji zadań odpowiadających na potrzeby łodzian. W tym roku, by budżet spełniał swoje zadanie lepiej, skutecznej Zespół ds. ŁBO zaproponował kilka zmian:

1) Zmiana zakresu projektów o charakterze tylko ponadosiedlowym (§ 4. ust. 1 Uchwały) – zadania dotyczące bibliotek, Stawów Jana, Stawów Stefańskiego i Młynka będą mogły być finansowane tylko i wyłącznie z puli ponadosiedlowej.

  • Dotychczas w puli zadań wyłącznie ponadosiedlowych znajdowały się zadania "dotyczące placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Łódź, instytucji kultury prowadzonych przez miasto Łódź z wyłączeniem bibliotek, podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest miasto Łódź, Schroniska dla Zwierząt w Łodzi" oraz "zlokalizowane na terenie parku im. Józefa Piłsudskiego, Lasu Łagiewnickiego lub obiektu rekreacyjnego: „Arturówek”". Proponowana zmiana to usunięcie zapisu "z wyłączeniem bibliotek" oraz dodanie do katalogu lokalizacji Stawów Jana, Stawów Stefańskiego i Młynka.

2) Formularz zawierający deklarację sposobu realizacji klauzuli ogólnodostępności, który dotychczas funkcjonował w ramach zarządzenia, w 2023 roku zostałby przeniesiony do Uchwały.

  • Deklaracja sposobu realizacji klauzuli dostępności to dodatkowy dokument wymagany od liderów i liderek projektów, gdy ich projekty dotyczą placówek miejskich. To forma gwarancji, zabezpieczenia - projekty powinny służyć wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Łodzi, dla których dedykowany jest dany projekt. I placówka musi to zapewnić, by móc przejść pozytywnie weryfikację.

Konsultacje społeczne, to nie tylko możliwość oceny przez mieszkańców proponowanych zmian. To także możliwość zaproponowania własnych pomysłów, które mogłyby poprawić funkcjonowanie Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Link do obowiązującej uchwały

Projekt nowej uchwały

Formularz konsultacyjny do pobrania

Formularze można składać:

  • mailowo na adres: biuro.aktywnosci@uml.lodz.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Biuro Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Tuwima 10, 90-003 Łódź;

  • osobiście w Biurze Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10 w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga! Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

1) przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami);

2) złożone lub przesłane na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 30 stycznia 2023 r. albo po dniu 13 lutego 2023 r.

ZOBACZ TAKŻE