Dofinansowania do mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami. MOPS Łódź przyjmuje wnioski

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności bez własnego lokum oraz osoby poruszające się na wózkach i mieszkające w miejscu z barierami architektonicznymi mogą ubiegać się o mieszkanie w ramach dwóch nowych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do których realizacji przystąpił MOPS Łódź.

fot. LODZ.PL
Mieszkania chronione przy ul. Włókienniczej
5 zdjęć
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (5)

Osoby z niepełnosprawnościami nieposiadające własnego lokum i poszukujące mieszkania na wynajem (poza obecnym miejscem zamieszkania), a także osoby poruszające się na wózkach i posiadające własne lokum, ale z barierami architektonicznymi mogą składać wnioski o dofinansowanie do wynajmu lub zakupu dostosowanych mieszkań. Tego rodzaju wsparcie jest możliwe dzięki dwóm nowym programom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do których realizacji przystąpił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Celem obu programów jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im samodzielnego życia, aktywności zawodowej i społecznej.

Program Mieszkanie dla absolwenta

Z programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta może skorzystać łodzianin, który spełnia następujące kryteria:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu – także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, który został uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu (poza obecnym miejscem zamieszkania).

Dofinansowanie może zostać udzielone na mieszkanie lub dom jednorodzinny wynajmowany przez składającego wniosek samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 mkw. powierzchni użytkowej. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy. W pierwszych dwunastu miesiącach dofinansowanie wynosi 100%, od 13 do 24 miesiąca – 70%, a od 25 do 36 miesiąca – 40% maksymalnej miesięcznej wysokości kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego. Te maksymalne wartości są podawane przez PFRON co kwartał – w właśnie rozpoczynającym się, czwartym kwartale br. wynoszą dla Łodzi: 1949 zł miesięcznie dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz 1436 zł miesięcznie dla pozostałych osób.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta będzie realizowany do końca 2026 r., ale wniosek można złożyć do końca grudnia 2023 r. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia (SOW) - sow.pfron.org.pl/logowanie.

Program Dostępne mieszkanie

W identyczny sposób można składać również wnioski w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, w przypadku którego dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku osobie poruszającej się na wózku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Z programu tego może skorzystać mieszkaniec Łodzi, który spełnia następujące warunki:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczenie z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż maksymalna wartość podawana co kwartał przez PFRON – w właśnie rozpoczynającym się, czwartym kwartale br. ta maksymalna wartość dla Łodzi wynosi: 7 6943 zł. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie będzie realizowany do końca 2025 r., ale zawieranie umów z zainteresowanymi będzie odbywało się nie dłużej niż do końca grudnia 2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub jakichkolwiek wątpliwości na temat obu programów można skontaktować się z pracownikami Wydziału ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS Łódź pod numerem telefonu: (42) 685 43 70 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8-16 oraz we wtorki w godz. 9-17).

Mieszkania chronione w MOPS Łódź

MOPS Łódź dysponuje także mieszkaniami chronionymi dla osób z niepełnosprawnościami. Jedno z nich powstało w zrewitalizowanej kamienicy na ul. Włókienniczej. Mieszkańcy lokalu o powierzchni 180 mkw. mogą liczyć na pomoc m.in. w wykonywaniu niezbędnych czynności w życiu codziennym, jak również w utrzymaniu i rozwijaniu swojej samodzielności.

ZOBACZ TAKŻE